Elsőáldozás Héderváron

Május 12-én, húsvét 4. vasárnapján szép ünnepe volt a Timaffy László Tagiskolának és a Hédervári Római Katolikus Plébánia hívő közösségének. A délelőtt fél 10-kor kezdődő szentmise keretében 14 piarista kisdiák, köztük 9 fiú és 5 lány járulhatott első szentáldozáshoz a Szent Mihály Plébániatemplomban.

A nagy eseményt távolabbi és közelebbi, szellemi és lelki készület előzte meg. Első osztály óta ismerkedtünk Jézussal és tanításával. Megtapasztalhattuk önfeláldozó szeretetét, mely a húsvéti áldozatban csúcsosodott ki. Testét és Vérét adta értünk, s feltámadása majd mennybemenetele után is velünk maradt a kenyér és bor színében. Mivel ekkora Vendéget csak tiszta szívbe fogadhatunk, megismerkedtünk a bűnbocsánat szentségével. Szépen megtanulták annak módját, és nagy élmény volt a gyerekeknek az első szentgyónás. Mikor Zsolt atya vagy Ferenc atya szájából elhangzott a mondat: „Én pedig feloldozlak téged bűneidből az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” – nagy megkönnyebbülést éreztek. Bízom benne, hogy ennek a megkönnyebbülésnek öröme és igénye végigkíséri egész életüket. Nem kis izgalmat jelentett az sem, hogy a plébániatemplomban az ünnepet megelőző héten még ablakcsere folyt. A mesterek igyekeztek, a szülők pedig sekrestyésünk, Jucika irányításával egy nap alatt széppé, tisztává varázsolták a templomot. Köszönet érte!

A templom is, a gyermekszívek is ragyogó tisztán várták a nagy napot. Könnyes szülői, nagyszülői, sőt dédszülői szemek mellett osztályfőnökük, Anita néni és jómagam kísértük az Oltárhoz a kicsinyeket. Az elhangzott versek, dalok mind-mind az Eukarisztia dicséretét, és a gyerekek nagy örömét zengték. A keresztségi fogadalom megújítása és az elsőáldozási ígéret után meghatottan vehették Vereb Zsolt atya kezéből Krisztus testét.

Én azt kívánom, hogy e két szentség vételére szépen felkészült tanítványaim sohase feledjék el, hogy mit ígértek azon a vasárnapon. „Mindig jó leszek. Vasárnap misére járok, és gyakran áldozom.” Ha a család, a templom és az iskola összefog, s a lelkipásztorok, a szülők és nevelők segítik őket, akkor teljesíteni tudják ígéretüket. Akkor nemcsak elkezdték, hanem szépen haladnak majd Jézus útján. Úgy legyen!

Bán Elvira hitoktató