Vízkereszt ünnepe Héderváron – 2020. január 6.

A karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkereszt ünnepe ebben az évben a téli szünet utáni első tanítási napra esett. A hédervári Timaffy László Tagiskolában piarista iskolához méltóan ünnepeltük meg az Epifánia, azaz Urunk megjelenése főünnepét.

Az iskolában gyülekeztünk, majd fegyelmezett sorokban vonultunk a Szent Mihály Plébániatemplomba, hogy ünnepi szentmisén vegyünk részt. A 8. osztályos fiúk adták a ministráns szolgálatot, s tőlük hallhattuk a nap olvasmányait is.

A bibliai szövegek rávezettek bennünket a Vízkereszt ünnepén ünnepelt egyik esemény, a napkeleti bölcsek látogatásának lényegére. Nyeste Pál atya szentbeszédében a gyermekek számára valóban kézzel fogható módon világította meg az ünnep mondanivalóját. Az ajándékok felől közelített: az arany – a szeretet kifejezője, aranyozott a bemutatott füstölő is – a Királynak jár; a tömjén – amit mindenki kezébe is vehetett és megszagolhatott – az Istennek adott jó illatú áldozat kelléke; a mirha sebekre való, és a minket majdan szenvedésével és halálával megváltó Jézus húsvéti áldozatát vetíti előre. Ajándékaikkal az akkor ismert világ minden népét, faját – európai, ázsiai, afrikai – képviselő bölcsek elismerik, hogy Mária fia az Ég és Föld Királya, Isten Fia, nemcsak a zsidó nép (ld. pásztorok), hanem a pogányok világossága, Megváltója is.

Vízkereszt ünnepének másik eseményét, Jézus Jordán vizében való Megkeresztelkedését Egyházunk a jövő vasárnap ünnepli. Ott már nem emberek, hanem maga a Mennyei Atya jelenti ki: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” A harmadik esemény, a kánai menyegzőn Jézus első csodája, ahol az Úr maga mutatja meg Isteni erejét. Mindhárom esemény epifánia, azaz megjelenés. Az Emberfiának Istenként való megjelenése.

Az ünneplés az iskolában folytatódott a vízkeresztkor szokásos „ház megáldással”. A liturgia az alsó folyosón közös imádsággal kezdődött, amelyben Pali atya áldás kért az Úrtól az iskola épületére, de főként a benne lévőkre. Könyörgött a diákok és dolgozók közösségéért, békéjéért, testi-lelki jólétéért, az ördög cselvetéseinek távoltartásáért. Ezután minden osztályteremben és közösségi helyiségben felhangzott köszöntése: „Békesség e háznak!”, melyre az ott lévők fennhangon válaszolták: „És minden lakójának!” Ezután felkerült az ajtók szemöldökfájára a felírat: 20 + C + M + B + 20. „Christus Mansionem Benedicat!”, „Krisztus áldja meg e hajlékot!”

Köszönjük Pali atyának, hogy ilyen szép ünnepléssel indíthattuk a 2020-as évet iskolánkban!

Bán Elvira
hitoktató