Megyei értéktárba került a mosonmagyaróvári piarista iskola

Bekerült a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba a mosonmagyaróvári piarista iskola. A pietas et litterae (kegyesség és tudomány) szellemében az egész személyiség formálására elkötelezett pedagógia része lett Győr-Moson-Sopron megye kulturális értékkincsének. Január 7-én Mosonmagyaróváron adták át az elismerésről szóló oklevelet.

 

Zsódi Viktor Sch.P. igazgató köszöntő szavai:
“Iskolánk célja, hogy korszerű tudást adjon növendékeinek, és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket. Hosszú évek óta dolgozunk ezekért a célokért közösen: szerzetesek, papok, világi pedagógusok, szülők, diákok, öregdiákok, városunk és megyénk vezetői és tisztségviselői, a piarista rend támogatói és barátai. Köszönjük az együttműködést, sok segítséget és munkát és hálásak vagyunk a közös sikereinkért, amelynek a mai ünnepünk is kifejeződése.
Pedro Aguado atya, a Piarista Rend általános elöljárója decemberben így fogalmazta meg a 2022-es év feladatait rendünk számára: „Nem elég életünket adni a küldetésért. A rendet építeni kell. Ha Kalazanci Szent József „csak” a küldetésért adta volna az életét, egyikünk sem lenne most itt. Kalazancius átadta magát a küldetésnek, és közben építette a rendet, ugyanis megértette, hogy ez alapvető fontosságú annak a küldetésnek a szempontjából, amelyet hivatásként magára vállalt.”
Köszönöm intézményünk, iskolánk minden tagja nevében, hogy sokan vagyunk itt Mosonmagyaróváron, akik elkötelezetten szolgáljuk a piarista küldetést és sokan építjük a piarista rendet lelki, spirituális, pedagógiai, közösségi és fizikai dimenzióban is!
Sose feledjük, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába! (vö. Mt 9,2).”

Dr. Nagy István miniszter, országgyűlési képviselő beszéde:
Ha az érték szó jelentésének teljességét szeretnénk megfogalmazni, akkor a társadalmi élet és a kultúra szempontjából becses, az egyén és a közösség által nagyra tartott tulajdonságban találjuk meg. Szívet melengető érzés volt 2012-ben a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény megszületése. Hiszen a nemzeti érték fogalmát emelte olyan rangra, amely azt megilleti. A társadalmi élet és a kultúra szempontjából fontos, s ezért az egyéntől és a közösségtől nagyra tartott szellemi és tárgyi értékek jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Ezt követte egy 2013-as kormányrendelet, amelynek értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar értéktárban, valamint a Hungarikumok gyűjteményében kell azonosítani és rendszerezni. Ezért döntött a megyei közgyűlés arról, hogy létrehozza a megyei értéktárat, amely mára már száznál több értéket nevez meg, von szellemi oltalom alá. Többek közt olyanokat, mint a Höveji csipke, a Győri Balett, a csornai fazekasság, vagy az óvári sajt, Mosonmagyaróvár épített öröksége – hogy a teljesség igénye nélkül említsünk néhányat.
Olyan értékeket, amelyek kiállták az idő próbáját, s a történelem viharai közt is fönnmaradtak, őrzik elődeink munkáját, álmait és erőfeszítéseit. A Piarista iskola is ilyen.
Zsidanics István megyei adószedő amikor úgy végrendelkezett, hogy „A Kegyes Tanítórend papjainak adassék az óvári saját tulajdonú polgárház, valamint 10 000 forint” a vármegye rangját emelte azzal, hogy első gimnáziumát segített megalapítani. Olyan szellemiség magjait vetette el, amely Moson vármegyét a fejlődés útjára állította. Magyaróvár Fő utcáján az akkori Városháza melletti polgárházban három piarista szerzetes 1739. november 3-án mintegy száz tanulóval elindította az első és második grammatikai osztályt.
Zsidanics tudta azt, amit a korban oly kevesen, hogy a nemzet fennmaradása, a csöppnyi kis megyeszékhely jövője az oktatáson is múlik, hogy az innét kirajzott nemzedékek szétviszik az országban a megye hírét, annak vonzereje nőni fog. Kevesen tudták ezt akkor, s később is, de szerencsénkre mindig akadtak zsidanicsok, akik a reménytelen történelmi helyzetekben sem adták fel.
Talán az sem véletlen, hogy a piaristákra esett a választása, hiszen ez az a rend, amelynek alapítója Kalazanci Szent József egykor Róma csavargó, szegény gyermekeit gyűjtötte össze, s kezdte el oktatni. Nem a kiválasztottakat. Kalazanczius által kigondolt nevelés a következő célt igyekszik elérni: Képessé tenni fiatalokat a teljes emberségükben való növekedésre, azért, hogy át tudják alakítani a világot. A rendre bízott gyermekeknek alakulásuk és növekedésük folyamán fel kell fedezniük és meg kell valósítaniuk: képesek egy másféle, jobb világ építésére.
A piarista nevelés, melynek alapja a fiatalokba vetett bizalom, sajátos tartást és erőt ad: arra hívunk titeket, hogy találkozzatok Azzal, aki mindnyájunk életének értelme. Az óvári piaristák is mindig szem előtt tartották, hogy a gyermek tehetsége számítson, ne csak felekezete. Így volt ez a második világháborút megelőzően, amikor protestáns és zsidó származású gyerekek is koptatták padjait. Az iskola értéktárba emelése minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a megszűnésre ítélt, és 1948-ban államosított intézményt szinte újra kellett alapítani, s mára ismét a térség jelentős iskolájává nőtte ki magát. Ez arra is rávilágít, hogy a múltat nem lehetett csak úgy eltörölni, ahogyan sokan vágytak és vágynak rá ma is, mivel búvópatakként átmentődik az, mint a sziklák alá bújt patak, hogy aztán újult erővel törjön a felszínre. Köszönhető ez azoknak, akik az újraalapításban részt vettek, és töretlenül építették az iskolát, visszahozták a piarista szellemiséget az ódon falak közé. Kezdve Thiesz Angélától, Lupus atyán és a többi piarista igazgatón át, akik az elmúlt három évtizedet jegyezték. Óvták a külvilágtól az iskolát, ha kellett, de meg is újították azt, és a modern kor követelményeit is elsajátították. Az itt tanítók vallják, a gyermekben rejlő tehetség kibontása, felismerése a legfőbb feladatuk. Náluk nem csak a tanítás, de a lelki nevelés is szempont. Ünnep a mai nap, szép elismerés a megyei értéktárba történő beiktatás. Gratulálok hozzá, és szívből kívánok hatékony eredményes munkát a továbbiakban, hogy ezek az öreg falak az elődökre építve a maiak munkáját is megőrizzék. Fontosak ezek a pillanatok nem csak egy ember, de egy intézmény életében is. Különösen ideális időpont ez az ünneplésre, hiszen pontosan két éve, 2020. január 7-én ünnepeltük itt az iskolában közösen a nemzeti összetartozás évének megnyitóját.
„Az iskolába járó gyermekeknek pedig állandóan szükségük van hiteles nevelőkre, akik segítik felnőni őket, mély gyökerekből táplálkozva, akik megismertetik őket Krisztussal és kísérik őket az élet útján.” – üzente Ferenc pápa az összes piarista szerzeteshez 2016-ban. Kívánom, hogy ezek a szavak kísérjék a diákok és tanítóik útját minden nap!

Híradások az eseményről

Fényképek