Gimnáziumi jelentkezés

Tájékoztató letöltése

Meghirdetett tanulmányi területek a Piarista Gimnáziumban:

 • Kód: 0001 - német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
 • Kód: 0002 - emelt óraszámú angol nyelvi képzés
 • Kód: 0003 - média tanulmányi terület
 • Kód: 0004 - honvéd kadét közismereti képzés

Német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
A német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretein belül tanuló diákjaink  első választott idegen nyelvként a németet heti 7 órában tanulják, amelyből 1 népismereti óra, angolt pedig második választott idegen nyelvként 3 órában. A tanév folyamán ezen tanulmányi területen tanuló diákjaink külön programokon vehetnek részt, például tanulmányi kirándulás német nyelvterületre.

Emelt óraszámú angol nyelvi képzés
Ezen a tanulmányi területen a diákok heti 7 órában tanulnak angolt, heti 3 órában pedig németet. 

Média tanulmányi terület
Négy éven keresztül tanulhatnak filmezést, kommunikációt, újságírást, fotózást, podcastkészítést a diákok. A fotózás, kamerahasználat, vágási alapismeretek mellett képet kapnak az online újságírás rejtelmeiről, valamint betekintést nyernek a média világába is. Az elméleti képzést rengeteg gyakorlati óra egészíti ki, melynek során a diákok egyedül, vagy kisebb csoportokban készítenek híradót, filmet, újságot, rádió riportokat, podcastokat. A képzési forma érettségire is felkészít a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból.

Honvéd kadét közismereti képzés
A honvéd kadét közismereti képzés során a diákok honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak. Mindezek közben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Az ebben a képzési formában tanuló honvéd kadétok honvédelmi alapismeretekből érettségizhetnek is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. 
A tanórai elfoglaltságot szabadidős programok egészítik ki. Ezek egyrészt az elméletben tanultak gyakorlását segítik, másrészt a diákok számos programon vehetnek részt (pl. sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés).
A tagozatra felvett diákok Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjban részesülnek. 
- 3,50-3,99 átlag között: 16.240 forint/hó
- 4,00-4,49 átlag között 30.160 forint/hó
- 4,50 átlagtól 46.400 forint/hó
A képzés a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvédelmi Sportszövetséggel kötött szakmai együtműködés alapján valósul meg. További részletek a kadetprogram.hu oldalon olvashatók.

 Jelentkezés, felvétel a Gimnáziumba

Iskolánk nyitott mindenki előtt, aki elfogadja a keresztény értékrendet.
A jelentkezés feltétele a központi írásbeli felvételi vizsga megírása matematika és magyar nyelv tantárgyakból.

A felvételin elérhető maximális pontszám 200 pont, amely a következőképpen adódik össze:
A központi írásbeli alapján magyar nyelv: 50  pont
A központi írásbeli alapján matematika: 50 pont
A 7. osztály év végi  és a 8. osztály félévi eredményei alapján: matematika 10 pont,  magyar  nyelvtan 10 pont, magyar irodalom 10 pont, idegen nyelv 10 pont, történelem 10 pont,  így összesen 50 pont. 
Szóbeli felvételi: 50 pont, melynek részei:
megjelenés, kommunikáció, beszédkészség: 15 pont
írott szöveg olvasása, szövegértés: 15 pont
tájékozottság a lenti témakörök alapján: 20 pont

Tantárgyi felmentéssel rendelkező tanulóknál a hozott- és a szerzett pontok esetén is egy - a diák számára legkedvezőbb - másik tantárgy pontjait duplázzuk.

A szóbeli felvételin a közismereti tantárgyakhoz kötődő, az általános iskolai kerettantervi követelményeknek megfelelő és általános műveltséget érintő tájékozottságot vizsgáljuk. A szóbeli felvételin a felvételiző diák 

 • egy szentírási szövegrészlet és
 • egy - a lenti témakörök valamelyikét érintő -  szöveg olvasása kapcsán ad számot hitéleti tájékozottságáról, szövegértési, érvelési képességeiről. 
 1. Nemzeti ünnepeink
 2. Lakóhelyünk és környezetünk (Magyarország földrajza és szomszédos országaink)
 3. Történelmünk nagyjai 
 4. Magyar Nobel-díjasok
 5. Híres magyar sportolók, olimpikonok 
 6. Egy magyar szent vagy boldog
 7. Környezettudatos élet

Ezen túl a felvételi gerincét adó beszélgetés a következő témaköröket érintheti:

 1. Választott példakép bemutatása
 2. Kedvenc olvasmány
 3. Egy saját filmélmény

A szóbeli felvételi időpontja: 2024. március 4., március 5., március 6., március 7. (A pontos időpontról értesítjük a diákokat.) 

A felvételiző diákkal és a szülőkkel személyesen beszélgetünk, ezért kérjük, hogy a felvételizőket kísérjék el szüleik. A felvételiző diákok hozzák magukkal a személyi igazolványukat és az e-Krétából kinyomtatott eredményeiket.

A felvételről a fenti pontrendszer összege alapján az igazgató sorrendet állapít meg. A diákok felvétele a felvételi pontszámok sorrendjében történik. Pontazonosság esetén előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja, pl. nagycsaládosok. 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (SNI, BTMN) felvételizőkre vonatkozó eljárási szabályok alkalmazásához szükségünk van a szülői kérelemre, amelyet alátámaszt a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény. Kérjük, mindezeket csatolják a központi írásbeli jelentkezési laphoz és a felvételi jelentkezési laphoz is!

Speciális szabályok az ideiglenes rangsorba sorolás és a hozott pontok számítása kapcsán:  

 • Ha a tanuló az általunk megjelölt tárgyak közül magyar nyelv tárgy értékelése alól fel van mentve, akkor a magyar irodalom jegyét érvényesítjük kétszeresen a hozott pontok számításánál. 
 • Ha a tanuló a matematika tárgy értékelése alól fel van mentve, akkor a magyar nyelv jegyét érvényesítjük kétszeresen. 
 • Ha egy tanuló a szakértői vélemény mentén igazgatói határozattal mentességet kapott egy felvételi tárgy teljes értékelése alól, a másik felvételi tárgy pontszámát duplázzuk. Részleges mentesség esetén (pl. helyesírás értékelése alóli mentesítés) az írásbeli pontszámot arányosítjuk. Az SNI-s és BTMN-es tanulók a fenti módon korrigált pontszámaikkal kerülnek az ideiglenes felvételi rangsorba. 

Speciális szabályok a végleges rangsor, azaz a felvételi döntés kapcsán: Az SNI-s felvételiző végleges elbírálása kapcsán az igazgató figyelembe veszi a sajátos nevelési igény fajtáját, az intézmény alapító okiratában található intézményi ellátási kört (mozgásszervi, autizmus spektrum zavar, tanulási, figyelem- és magatartásszabályozási zavar) és a felvehető diákok évfolyamonkénti létszámát (max. 10%). 

További információk a felvételi eljárásban való részvételükről:

7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

A felvételi eljárás fent leírt menete vonatkozik a más intézményekből érkező diákokra és saját nyolcadikosainkra egyaránt.

 

Piarista nevelés sajátosságai

Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el tudja fogadni a intézményünk piarista, katolikus, egyházi jellegét.
A piarista nevelés legfontosabb, központi elemei a következők:

 • A gyerekek és fiatalok központi szerepe
 • A szegények melletti elköteleződés
 • Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
 • Az evangélium hirdetése
 • A társadalom megújítása
 • A család bevonása
 • A diákok kísérése, egyéni támogatása

(Erről a témáról részletesebben itt [klikk] lehet olvasni.)

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan a diákjaink
a) heti 2 órában hittant is tanulnak,
b) kb. havonta osztálymisén vesznek részt, amely általában hittanórára vagy osztályfőnöki órára esik,
c) kb. 3-4 vasárnapon a tanév folyamán évfolyammisén vesznek részt,
d) évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

Iskolatörténet

Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József 1597-ben nyitotta meg Rómában. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a  kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek  során számos neves tudós, közéleti személyiség  került ki az iskola padjaiból (Eötvös Loránd,  Semmelweis Ignác stb.). 

Pedagógiánk

A keresztény hit- és erkölcstan határozza  meg az iskolai közösség életét. Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük a felnőtté válás rögös útján. Gimnáziumunk országos beiskolázású 4  évfolyamos gimnázium. 

Hitélet

Mindenki számára biztosított  a lelkiismereti- és vallásszabadság.
Iskolánk szerzetesi fenntartási intézmény, ez az alábbiakban is megnyilvánul:

 • Elvárjuk tanulóinktól, hogy az általános emberi együttélés szabályainak betartásán túl a keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat, tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát.
 • Heti két hittanóra órarendi keretek között, mindenkinek saját felekezete szerint.
 • Évfolyamtól függően évente kb. 4-5 alkalommal vasárnapi osztálymise.
 • Tanítási időben havonta, ünnephez kötődő szentmise.
 • Évente három – két-két tanórát igénybevevő – rekollekció (ima, elmélkedés, gyónási lehetőség).
 • Nagyböjti egész  napos lelkigyakorlat.
 • Kerékpáros vagy gyalogos zarándoklat.
 • Kalazancius Mozgalom: fakultatív módon szerveződő piarista ifjúsági közösségi csoport beszélgetéssel, imádsággal, kirándulással - szerzetesek és kortárs vezetők irányításával.

Idegen nyelvek

Az idegen nyelveket emelt óraszámban (első idegen nyelv: heti 7 vagy 5 óra, második idegen nyelv: heti 3 óra) tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és  a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin. A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét  és eredményességét külföldi diákcsere programok segítik. 

Természettudomány 

A fizika, kémia és biológia órákat színesítik szaktantermeinkben elvégzett kísérletek.

Digitális kultúra 

Informatika tantermünk modern, minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. 

Sport

A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A  foglalkozásokat a felújított tornateremben, a sport udvaron, a közeli atlétika  pályákon, valamint konditeremben tartjuk. 

Művészetek 

Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat  tudhat maga mögött (Haydn mise,  Ghymes koncertek...). Táncosaink szintén ámulatba ejtik a  nézőt a népi, a tradicionális és a modern  táncokban egyaránt. A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított. A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének. 

Túrák 

A tanítási szüneteket és a hétvégéket  színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog, kerékpáron, kenuval, vitorlásban  ülve. Programjainkat a szerény  költségek és az igényesség jellemzik. Pályázatok keretében minden gimnazistának lehetősége van eljutni  Erdélybe a csíksomlyói búcsú idején. Különösen vonzó táboraink között az erdei vándortábor és a vitorlástábor.

Továbbtanulási lehetőség

Végzős diákjaink hazai és külföldi felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat,  vagy ha úgy döntenek, bármely szakképzést  választhatják. A piarista diákokat általában jellemzi a céltudatosság, a küzdeni tudás és a kitartás. Így a  felsőfokú tanulmányaikat záró diplomát jellemzően első nekifutásra, halasztások nélkül megszerzik. 

Személyes kapcsolatfelvétel

Továbbtanulási kérdésekkel Ördögné Sipőcz Veronika és Németh-Leszkovich Katalin igazgatóhelyetteseket lehet keresni.
(96) 576-475
iskola[kukac]movar.piarista.hu
sipocz.vera[kukac]movar.piarista.hu
zokatus[kukac]movar.piarista.hu

Általános információk

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere ezen a linken érhető el:
kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

https://kifir2.kir.hu/Nyito

A középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 2024. február 21.

OH

Az Oktatási Hivatal tájékoztatói itt (is) elérhetők, letölthetők:
a) Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
b) Felvételi a középfokú iskolákban a 2023/2024. tanévben
c) Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

A Nyílt Nap itt visszanézhető: https://bit.ly/3fso2QM

Távoktatás és iskolai élet a Piarista Gimnáziumban